Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургулийн орчинд хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх нь
"Багшийн хөгжлийн зарим асуудалд"
Боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс
Хүмүүнлэгийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэх боломж
Боловсролын салбар дахь бие бялдрын хүмүүжлийн тогтолцооны шинжлэх ухааны үндэслэл ба боловсронгуй болгох арга зам
Chinese investment in Mongolia
Contemporary Situation of Mongolian foreign trade
Багшийн хөгжил
Сургалтын чанар ба багшийн үнэлгээ
Гадаадын судлаачдын боловсруулсан аргачлалыг зохицуулан хэрэглэх асуудалд
Оюутан - багшийн чадварын судалгаа
Багш боловсролын үзэл баримтлал
Туршилтын сурах бичгийн агуулга, аргазүйн шийдэл
лекц хичээлийн өнөөгийн төлөв байдал
монгол хэлэн дэх харь үгийн хэрэглээ
Нээлттэй бодлогын онол арга зүйн асуудалд
Физик хэл эзэмшилтийн асуудалд
ЕБС-ийн стандарт хэрэгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх асуудал
Физик боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх асуудалд
Судалгааны ажлын бүтэц, зарим үр дүн
Багш нарын стрессийн судалгаа (Бага боловсролын багш нарын жишээн дээр)
Физикийн хичээлээр нэгж хөтөлбөр боловсруулах асуудалд
---------------
<<
1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 67 68
>>