Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Blended learning
“Онлайн сургалтад тохиолдож буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам”
Насанд хүрэгчдийн бгашийн цогц чадамжийн харьцуулсан судалгаа.
Бага боловсролын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах асуудалд
Edraw Mind Map програмыг сургалтад хэрэглэх нь
Оюутны бие даасан ажлыг чанаржуулах боломж
Оюутан чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нь
Багшийн арга зүйн шинэчлэл
МХТ багшийн хөгжилд нөлөөлөх нь
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хтчээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
Оюутны бие даалтын ажлын гүйцэтгэл ба үнэлгээнд хийсэн ажиглалт дүгнэлт
Бага боловсролын байгалийн ухааны агуулгад хийсэн шинжилгээ, шийдэл
Компьютер хэлшинжлэл ба нэр томьёоны цахим сан үүсгэх нь
Түгээмэл хэлзүй ба нэр томьёоны стандартчилалын асуудал
Нэр томьёоны болон корпус төлөвлөлтийн асуудал
K.V. Ramaswamy: Labour, Employment and Economic Growth in India
Энэтхэгт хүртээмжтэй өсөлт төдийлөн биелэлээ олоогүй байна /Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын тайлан/
“Хэвлэлийн дизайны торон байгуулалт ба дизайны 4 үндсэн зарчим”
Оюутан бие даах ажилдаа өөрийн үнэлгээ хийх арга зүй
Оюутны бие даан суралцах чадварт үнэлгээний рубрикийн нөлөөллийг судалсан нь
Багшлан суралцах загварын хэрэгжилт, үр дүн
Магистрант-оюутнуудын цахим эх сурвалжийн мэдээллийг ашиглаж буй байдлыг судалсан нь
Монгол өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл, орон зайн төлөвлөлт
Сургалтын үйл явцын тоон үнэлгээнд анализ хийх асуудал
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>