Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
сургалтын шинэлэг арга
Тооны болон хэмт үгйин сан
ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын зохион найруулж бичих чадварыг хөгжүүлэхэд сургалтын идэвхтэй аргыг ашиглах нь
Монгол хэл дэх харь үгийн хэрэглээ
Сэдвийн боловсруулалт хийх арга зүй
багшийн ёс зүй
Бага ангийн сургалтын агуулга, аргазүйгээр дамжуулан ТХБ олгох боломж
Бага ангийн монгол хэлний агуулгаар ТХБ олгох нь
Гелийн атомын олон нээлттэй сувагтай континуумын төлөвийг тодорхойлох шинэлэг диагналчлах арга. Фотоиончлолын огтлол
Уран зохиолын бичлэг дэх аман тооллын дүрслэл
Суралцагчийн хөгжлийн зарим асуудалд
Багшийн ажлын байрандаа хөгжих боломж
Физикийн сургалтанд ашиглах цахим хэрэглэгдэхүүн
Сурагчдын оюун ухааныг судлах оношилох асуудалд
Сүүлийн үеийн хүүхдийн уран зохиолын төрх, өнгө аяс
Багш мэргэжлийн сонголтын сэдлийн суралцах чадварын түвшинтэй холбон судалсан дүнгээс
6 настай суралцагчийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал
Хичээлийн бэлтгэл судалгаа
Хүн-Орчин сургалт ба тогтвортой хөгжлийн боловсрол
Бүтээлч сэтгэлгээний арга нь хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд нөлөөлөх нь
Баган ангийн 6-8 насны хүүхдийн эрүүл мэнд, чийрэгжилтийн түвшинг судлах нь
Багш бүрийн ажил хэрэгч, харилцааны чадварыг хөгцүүлэх нь
HOW TO OUTLINE AND ORGANIZE AN ESSAY?
Багш бүрийн ажил хэрэгч, харилцааны чадварыг хөгцүүлэх нь
Англи хэл сурахад эх хэлний мэдлэг нөлөөлөх нь
---------------
<<
1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 67 68
>>