Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ээлжит хичээлийн үнэлгээг сайжруулах асуудалд
Оюутны бие даасан ажлыг чанаржуулах боломж
Оюутан чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нь
Багшийн арга зүйн шинэчлэл
МХТ багшийн хөгжилд нөлөөлөх нь
Математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдлыг судалсан нь
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ын чадварыг хөгжүүлэх асуудалд
Дээд боловсролын шинэчлэл ба багшийн хөгжил
Суралцахуйн үйлийг дэмжих нь
Бага боловсролын сургалт-судалгааны асуудал, шийдэл
Оюутны багшлах эв дүй, чадварыг дадлагын явцад хөгжүүлэх боломж
Бага боловсролын асуудал, шийдэл
Бага ангийн иргэний боловсрол хичээлийн арга зүйн шинэчлэл
WAYS OF BUILDING LISTENING-SPEAKING TECHNIQUES TO EACH LEARNER
Influence of English composing skills on introducing national heritage
Өгүүлбэрийн зураглал ашиглан оюутны бичих чадварыг сайжруулах нь
Лекцийн хичээл дээр төхөөрөмж ашиглан явцын үнэлгээ өгөх нь
Хичээлийн судалгаа хийх аргазүй
СУРГАЛТАД НЭЭЛТТЭЙ ЭХИЙН ПРОГРАМЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хтчээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
Номын тэмдэглэл хөтлөх арга зүйн өнөөгийн байдалд хийсэн анализ
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 68 69
>>