Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Edraw Mind Map програмыг сургалтад хэрэглэх нь
Ээлжит хичээлийн үнэлгээг сайжруулах асуудалд
Оюутны бие даасан ажлыг чанаржуулах боломж
Оюутан чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нь
Багшийн арга зүйн шинэчлэл
МХТ багшийн хөгжилд нөлөөлөх нь
Математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдлыг судалсан нь
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ын чадварыг хөгжүүлэх асуудалд
Дээд боловсролын шинэчлэл ба багшийн хөгжил
Суралцахуйн үйлийг дэмжих нь
Бага боловсролын сургалт-судалгааны асуудал, шийдэл
Оюутны багшлах эв дүй, чадварыг дадлагын явцад хөгжүүлэх боломж
Бага боловсролын асуудал, шийдэл
Бага ангийн иргэний боловсрол хичээлийн арга зүйн шинэчлэл
WAYS OF BUILDING LISTENING-SPEAKING TECHNIQUES TO EACH LEARNER
Influence of English composing skills on introducing national heritage
Өгүүлбэрийн зураглал ашиглан оюутны бичих чадварыг сайжруулах нь
Лекцийн хичээл дээр төхөөрөмж ашиглан явцын үнэлгээ өгөх нь
Хичээлийн судалгаа хийх аргазүй
СУРГАЛТАД НЭЭЛТТЭЙ ЭХИЙН ПРОГРАМЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хтчээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
Номын тэмдэглэл хөтлөх арга зүйн өнөөгийн байдалд хийсэн анализ
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 67 68
>>