Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багшийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтод тусгагдсан чиг үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
Албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багшийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээ.
Үйлийн судалгаа ба түүний аргазүй, үе шат
Effectiveness of English Language Educational Service in Mongolia
English Language Policy for Education and Implementation in Mongolia
Англи хэлний бус ангийн оюутнуудад идэвхгүй хэвийг заах асуудалд
Рубрикийн үнэлгээгээр оюутны мотивацийг хөгжүүлэх боломж
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь
Математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдлыг судалсан нь
Дээд боловсролын шинэчлэл ба багшийн хөгжил
Номын тэмдэглэл хөтлөх арга зүйн өнөөгийн байдалд хийсэн анализ
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй
ТХБ-ын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь
Орчуулгыг хэл шинжлэлийн үүднээс үзэх нь
ESP teachers role: improving students' speaking skills
Насжилтын эмзэг байдлыг даван туулахад Монголын бурханы шашны байгууллагуудын үзүүлж буй нөлөө
Монгол улс дахь Буддын шашны нийгмийн ажлыг судалсан нь
Орос-Монголын хэвлэлийн хорооны түүхийг тодруулах асуудалд
Ч.ЛОДОЙДАМБЫН ЗОХИОЛ ДАХЬ ЭРДЭМТНИЙ ДҮР
Problems in terminology of educational study
Хэлний бодлого ба гадаад хэлний боловсролын чанар, үр дүн
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14
>>