Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
On the Investmenting Education Sectors of Mongolia
Байгаль орчинд үзүүлэх эдийн засгийн өсөлт
Байгаль орчинд үзүүлэх эдийн засгийн өсөлтийн нөлөөллийн шинжилгээ
Нүүдэлчдийн ахуйтай холбоотой оновчлолын зарим математик загвар
Монгол улс дахь боловсролын хөрөнгө оруулалтыг өгөөжийн шинжилгээний аргаар судалсан үр дүн
Монголын макро эдийн засгийн одоо ба ирээдүй
Optimization and Stabilization in Some Models of Pasture System
Geometrical Extremal Problems Related to the Nomadic Housings
Математическая модель продукционного процесса травяной растительности в сухих степях
Некоторые стохастические и вероятностные дискретные модели регулирования численности скота
Экстремаль дундаж урт бүхий хайлтын муруйнуудын тухай
Хамгийн бага дундаж урт бүхий хайлтын муруйнуудын тухай
Stochastic models for Stock Nomadic-breeding
Некоторые модификации второй поисковой задачи Беллмана
Instructional enhancement to Improve students' reading abilities
Гурвалжин хэлбэрийн ойд төөрсөн бодлого
Нэгэн төрлийн мал сүргийн тоо толгойг зохицуулах стохастик загварууд
Some matrix games the optimization bank operations
Агуулгын 4 айн чадамжид тулгуурлан монгол хэлний боловсрол олгох асуудалд
Физикийн сургалтын орчин /Завхан аймгийн жишээн дээр /
Суралцагчдын физик сурахад хандах хандлагыг хэмжих туршилт судалгаа
Анги дахь харилцан яриа ба суралцагчийн суралцахуй
Тамирчин оюутнуудын хөлийн хэлбэрийн судалгааны үр дүн
ЕБС-д сэтгэл зүйн алба ажлуулах эрэлт хэрэгцээг судалсан дүнгээс
Психология кочевников – монголов один из вариантов концепции
---------------
<<
1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 67 68
>>