Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сутай уул орчмын хөрс ландшафтын хээрийн судалгааны дүнг ЗТМ-тэй харьцуулах нь
Цахим хэлбэрээр боловсруулагдсан хичээлийн дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж
Шинэ зууны багш бэлтгэх асуудалд
Боловсролын чанарын тухай асуудалд
дизайны албан ба албан бус боловсролын электрон сургалт
Preliminary results of the 2013 Joint Russian-Mongolian complex geographical expedition to the Tavan-Bogd mountain massif
“Mongolian land database and its update by RS data”
“Газар ашиглалтын Мэдээллийн санг Зайнаас Тандсан мэдээгээр баяжуулах нь”
Обучение дизайну, формальное и неформальное
“УБ хотын газар ашиглалтын өөрчлөлтийг ЗТС болон ГМС ашиглан судалсан дүн”
“УБ хотруу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн, нөлөөлж буй хүчин зүйл”
Чанартай боловсролын үндэс
Багшийн хөгжил
“Бага боловсролын нийгмийн ухааны сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, үнэлгээний холбоо хамаарал, онцлог” илтгэл/лекц
Математик баталгаанд сургах нь
Хөдөлгөөний бодлого бодуулах цахим хэрэглэгдэхүүний нэгэн хувилбар
HOW TO TEACH SUSTAINABLE DEVELOPMENTAL EDUCATION WHILE TEACHING ENGLISH GRAMMAR
Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг англи хэлний хичээлээр олгох нь
Хичээлийн үнэлгээ
Бүсийн их дээд сургуулиудад элсэгчдийн чанарыг сайжруулах нь
Суралцагчдад сурах арга барил төлөвшүүлэх нь
Мэдээлэл технологийн салбарт Англи хэлнээс Монгол хэлэнд орсон товчилсон үгийн онцлог
Боловсролын үнэлгээний асуудалд
---------------
<<
1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 67 68
>>