Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан-багшийн чадврын техинологийн дадлагын хүрээнд судлах нь
Хүний бүтэн хөгжилд математикийн боловсролын оруулах хувь нэмэр
Оюутан-багшийн чадварын төлөвшилтийг технологийн дадалгын хүрээнд судлах нь
Багшийн имидж
Суралцаж байгаа оюутнуудын мэргэжилтэн бие хүнд тавигдах ерөнхий чадвар
“ ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ЯМАР АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ВЭ?”
Хөгжмийн урлагийн алдартнууд Багшийн сургуулийнх
USING EDUCATIONAL E-GAMES IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Нийслэл хот орчимд спорт, аялал, амралт чөлөөт цагийн бүс бий болгох асуудал
Монгол орны томоохон агуйнуудыг аялал жуулчлалд ашиглах боломж
ЧАНАРТАЙ ДАДЛАГА - ОЮУТНЫ УР ЧАДВАР
Сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх арга зүйн хувилбар
Бага ангийн биеийн тамирын хичээлийг бусад хичээлтэй холбон заах боломж
"Залуу багш нарын ажлын байран дээрээ өөрийгөө хөгжүүлэх боломж"
Дүрслэх урлагийн хичээлээр сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх арга зүй
СУРАХ БИЧГИЙН ИННОВАЦИ НЬ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АМЖИЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
МОНГОЛЫН ТЭТГЭВРИЙН СИСТЕМИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНД АКТУАР ТООЦООЛЛЫН АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
Зураг дүрслэл – бичиг үсэгтэй шүтэлцэхүйн үндсэнд тулгуурлан зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх нь
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ШИЛЖИЛТИЙН МЕХАНИЗМ, ТҮҮНИЙ МОНГОЛД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА НӨЛӨӨ
"Цагаан толгойн багшлах дадлагын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"
“Их, дээд сургуулиудын сургалтын арга зүйн шинэчлэлийн асуудалд"
“Багш бэлтгэх сургуулийн дидактик хичээлийн сургалтын арга зүйн шинэчлэлийн асуудалд"
Сурагчдын урлахуйн үйлийн баримжааг бичиг үсгээр дамжуулан төлөвшүүлэх аргазүйн хувилбар
---------------
<<
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 67 68
>>