Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Cуралцагчдын бие даасан үйл ажиллагааг сайжруулах нь
Мэдээлэл технологийн салбарт Англи хэлнээс Монгол хэлэнд орсон ормол үгийн авиазүй, хэрэглээний онцлог
Өдөр тутмын амьдрал ба урлаг хоёрын дундах заагийг үгүй болгох íü
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÎÐ×ÈÍ ¯ÅÈÉÍ ÓÐÀÍ ÇÓÐÀà ÄÀÕÜ ÓËÀÌÆËÀËÛÍ ÒÓÕÀÉÄ
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÓÐÀÍ ÇÓÐÀÃÒ ÇÎÕÈÎÌÆ, įÐÑËÝËÈÉÍ ÓËÀÌÆËÀËÒ ÎÍÖËÎà ÒÓÑÃÀÃÄÀÆ ÕªÃÆÑªÍ ÍÜ.
Îð÷èí ¿åèéí ìîíãîëûí óðàí çóðàã äàõü ìîðü ä¿ðñýëãýýíèé îíöëîãò.
ÌÎÍÃÎËÛÍ Ñ¯ÐËÝà ÓÐÀÍ ÇÓÐÃÈÉÍ ªÍªªÃÈÉÍ ÀÑÓÓÄÀËÄ
Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтанд ашиглах нь
ОРЧУУЛГЫН ЗАРИМ АСУУДЛААС
шинэ зууны багшийн хөгжил
Орчуулгын зарим асуудлаас
хүний зан байдлыг илэрхийлсэн англи,монгол өвөрмөц хэлцийн утгын дүйцлийг харьцуулсан нь
Багшийн хөгжилд хувийн чадамжууд нөлөөлөх нь
Багшийн сургуулийнхан бол “Соёлын довтолгооныг хэрэгжүүлэгчид” мөн.
Математикийн ухааны хичээлийн орчин сургалтын үр дүнд нөлөөлөх нь
Математикийн боловсролыг сурах, сургах орчны онолын үндэс
МХТ-ийг сургалтад ашиглах
Технологийн боловсролын орчин үеийн чиг хандлага
Основные закономерносты годового гидротермического режима каштановых почв центральной части басена Селенги в монголии
МОНГОЛ УЛСАД БАЙГАЛИЙН УХААНЫ БАГШИЙГ БЭЛТГЭЖ БУЙ БАЙДАЛ
МОНГОЛЫН БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАЙГАЛИЙН УХААНЫ ХИЧЭЭЛИЙГ ЗААХ АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛД
"Ландшафтно -экологичщские факторы, препятствующие развитию богарного земледелия в центральной Монголии"
Ээнэгшихүй ба хүүхдийн хүмүүжил
Бага ангийн сурагч ба багшийн ээнэгшихүйн хэв шинжийг судалсан нь
---------------
<<
1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 67 68
>>