Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хот мандал
Технологийн боловсролын агуулгад орсон өөрчлалт, хэрэгжүүлэх арга зам
Багшлах дадлагыг чанартай болгох нь
Адилтгал, зүйрлэлийг ашиглан яриа бичгийн чадварыг хөгжүүлэх нь
“Хүн хөхөө шувуу болж хувирдаг дүрслэлийн тухай”
“Монгол тууж ба Д.Гармаагийн туужийн уран чадвар”
Mongolian Science Education History and Prospects
Бага боловсролын оюутан багшийг эцэг эхтэй ажиллахад бэлтгэх нь
К некоторым вопросам по методике обучения естествознанию в начальном образовании
Дулаан ба температурын талаарх төсөөлөл ба хүчин зүйлёийн хамаарал
Бодит загварыг хэрэглэн загварчлах аргад суралцуулах
Хичээлийн судалгаа
Физик туршилтын материаллаг орчны судалгаа
Бадрангуй алдарт багшийн сургуулийн түүхэн он жилүүд
Хичээлийн судалгааны явцад багшийг үнэлэх асуудалд
ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын зохион найруулж бичих чадварыг хөгжүүлэхэд сургалтын идэвхтэй аргыг ашиглах нь
Эх зохионн бичих чадварыг хөгжүүлэх аргазүйн асуудалд
Оюутныг номтой ажиллуулж буй туршлага, түүний үр дүнгээс
Сурах үйл ажиллагааг үнэлэх асуудалд
---------------
<<
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 67 68
>>