Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Туршилтын сурах бичгийн агуулга, аргазүйн шийдэл

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол хэлний боловсрол, хөтөлбөрийн шинэчлэл

Илтгэгч:  Г.Бямбацэрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй:

  • 2009 оны хөтөлбөрт суурилсан сурах бичиг, 2013 оны туршилтын сурах бичгийг агуулга, аргазүйн шийдлийн хувьд харьцуулан авч үзэхэд
  1. Эхийн хувьд ялгаатай, 2009 оны хөтөлбөрт суурилсан сурах бичгийн нэг бүлэг 23-30 эхтэй бол туршилтын сурах бичиг 15 орчим
  2. Хэлзүйд суурилсан сурах бичгээс туршилтын сурах бичиг алхамчилсан үйл , чадварт суурилсан гэх мэтээр ялгаатай.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Бямбацэрэн