Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эхийн хувиргалаар суралцагчдын зохион бичих чадварыг хөгжүүлэх нь
Технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь
Хеликс болон эргэлт төрлийн уургийн хоёрдогч бүтэц
Хэлний нэгжүүдийн хувиргал ба найруулан бичих чадварын хамаарал
Сургалтын аргазүйн шинэчлэлийн асуудалд
The study on the relationship between child's ability to recieve information and the electronic resources
Бага ангийн сурагчдын Хөдөлгөөний бодлого бодож сурахуйг цахим хэрэглэгдэхүүнээр дэмжих нь
Уургийн β-эргэлт төрлийн хоёрдогч бүтцийн структурийн биоинформатикийн судалгаа
"Боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс"
"Алжаал тайлах агшнаар хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх нь"
"Зохиолын туурвилзүйн онцлогийг заах асуудалд"
"Оюутны бие даасан ажлыг удирдах хандлагын асуудалд
Application of the “HELFIT” program for the analysis of protein secondary structures
"багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"
"Технологийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"
Семинарын хичээлийг зохион байгуулах аргазүй
Ахлах ангийн сурагчдын оюун ухааныг судалсан судалгааны дүнгээс
"Нэр хүндийн тухай асуудал уран зохиолд"
"Үлгэр, домог, тууль дахь цаг хугацааны дүрслэл"
Бага боловсролын математикийн хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулж буй үйл явц, үр дүн
Боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс
"Гурван зангилаа" романы хэл найруулгад хийсэн зарим ажиглалт"
"Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"
"Түүхээс сэдэвлэсэн нэгэн романы тухайд"
"Монголын нууц товчоо дахь "гэрээс" гэдэг үгийн тухай
---------------
<<
1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 67 68
>>