Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын бодлогын талаар хийсэн судалгааны санаа
Application of Multimedia for Teaching in Higher Education
Сургалтыг удирдахуйн үзэл зарчим, практик үйлд хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, загдарчлах санаа
Using Electronic Portfolio to Assess Students Learning
ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАД АУДИО, ВИДЕО, ИНТЕРНЕТ АШИГЛАХ НЬ
Химийн боловсролд хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийг шинэчилсэн хөтөлбөртэй харьцуулсан судалгаа
“Үйлдвэрлэлийн оновчтой хэмжээг тогтооход эдийн засаг, маиематик загварын хэрэглээ”
Об интеллектуализации образования
Хүний нөөцийн менежмент
USING EDUCATIONAL E-GAMES IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Бага боловсролын математик сургалтад МХТ-ийг ашиглах асуудалд
Математикийн олимпиадын нэгэн бодлогын бодолт
6- настай суралцагчийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал
Монгол Япон математикийн стандартын харьцуулсан судалгаа
Шарковскийн теорем
Функциональ тэгшинтгэл бодох зарим аргууд
Функциональ тэгшинтгэл
Хичээлийн гарц үр дүнгийн шинжилгээ
Нэгэн фактор буулгалтын тухай
ЕБС-н биеийн тамирын хичээлийн үр дүнг дээшлүүлэх асуудал
---------------
<<
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 67 68
>>