Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинэ зууны дасгалжуулагчийн чадамж
Оюутны бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн сорилыг авч дүгнэх нь
Багшийн судалгааны чадамжийг дэмжих зарим боломж
МУБИС-ийг хөгжлийн хэмнэлд хөтлөх ур ухаан
ТХБ-н үзэл баримтлал хүэ орчин хичээлд
Экологийн зэрдэг ан амьтдын өсөлтийн математик загвар
"Сургуулийн орчин дахь сэтгэл зүйн дарамт"
Монгол үндэстэн хүүхдийн бие хүний онцлогийг судалсан судалгааны дүн
ОХУ-д сургуулийн сэтгэл зүйн алба үүссэн түүхээс
Вопросы диагностики детей с умственной отсталостью
“Some characteristics of i-lattice. Pick’s theorem”.
“Characteristics of i-lattice. Regular polygons”.
“Defining lattice in a general way using the concept of diameter and dimeter”.
Монгол Улсад хэрэглэж байсан математикийн хөтөлбөр ба сурах бичиг (1921-1990)
Трансфер матрицын зарчим
Нэгэн бодлого түүний эргэн тойронд
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг математикийн хичээлийн агуулгад тусгах нь
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг математикийн хичээлийн агуулгад тусгах нь
Особенности распознавания лицевой экспрессии российскими и монгольскими старшеклассниками
Оюутны сурах үйл ажиллагааны сэдэл, түүний эх сурвалж
Лемус Штейнерийн теоремын нэгэн баталгаа
ТУУШ ӨГӨГДЛИЙГ СУДЛАХ ХОЛИМОГ БА МАРЖИНАЛ ЗАГВАРЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Компьютер тоглоомд хэт донтогсодын дифференциал тэгшитгэл
Шинэ зууны багшийн хөгжил
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа амжилттай болоход сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны нөлөөлөл
---------------
<<
1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 67 68
>>