Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Физикийн сургалтанд ашиглах цахим хэрэглэгдэхүүн

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС – ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  С.Батхуяг

Хамтран илтгэгч: [Х.Батболд:07.PHD040]

Илтгэсэн огноо: 2011-04-25

Илтгэлийн хураангуй:

Физикийн сургалтанд мэдээлэл харилцааны технологи ашиглах нь суралцагчидад олон давуу талыг олгодог.  Тэдгээр давуу талуудыг олгохын тулд багш цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүний сан бүрдүүлэх шаардлагатай болдог. Гэвч физикийн багш нарын МХТ-н мэдлэгийн түвшин, ажлын ачаалал зэргээс үүдэн ЦСХ бэлтгэх асуудал хүндрэлтэй болдог. Иймд бид эх хэл дээрээ ЕБС-ийн физикийн зарим сэдвүүдээр  тультмедиа цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан.