Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МОНГОЛЫН ТЭТГЭВРИЙН СИСТЕМИЙН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНД АКТУАР ТООЦООЛЛЫН АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ

Илтгэсэн хурлын нэр: МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Илтгэгч:  Д.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-09

Илтгэлийн хураангуй: МОНГОЛ УЛСЫН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН АКТУАР ТООЦООЛОЛ, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНГ ХАРУУЛСАН.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Туяа