Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сурагчдын урлахуйн үйлийн баримжааг бичиг үсгээр дамжуулан төлөвшүүлэх аргазүйн хувилбар

Илтгэсэн хурлын нэр: Суралцахуй- хөгжил- үнэлгээ Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал БС, СӨБС, БСС УБ

Илтгэгч:  З.Баярмагнай

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-04

Илтгэлийн хураангуй: Бичиг үсэг нь зураг дүрслэлийн эх бөгөөд өнөө үед энэ уялдаа холбоосыг ашиглан зурж дүрслүүлж сургах дүрслэх үйлийн баримжааг хэрхэн тогтоох арга зүйн хувилбаруудыг тоймлон товчилж судалгаанд тулгуурласан сонирхолтой арга зүйг боловсруулсан байна. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүүхэд #бичиг үсэг #зураг дүрслэл

Илтгэл нэмсэн: З.Баярмагнай