Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Экологийн зэрдэг ан амьтдын өсөлтийн математик загвар

Илтгэсэн хурлын нэр: Залуу Эрдэмтдийн Холбооны ЭШБХурал

Илтгэгч:  Н.Аргилсан

Хамтран илтгэгч: Ч.Наранчимэг

Илтгэсэн огноо: 2009-10-30

Илтгэлийн хураангуй: Зэрлэг ан амьтдын өсөлтийн тооны  математикийн нэгэн нэгэн загварыг тодорхойлон авч үзсэн

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н.Аргилсан