Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сонин хэвлэлийн хэл найруулгын судалгааны тойм, өнөөгийн байдал, чиг хандлага
Буриад ардын “Хууяа шил” дууны судлалын зарим асуудалд
Монгол дахь буриад судлалын өнөөгийн байдал, чиг хандлага
Монголын сэтгүүлзүй дэх хараат бус байдлын тухай
Олон нийтийн радио, телевизийн зар сурталчилгааны тухай асуудалд
Уран зохиолын хичээлд МХТ-ийг ашиглах арга зүйн үндэс
Монголын шинжлэх ухааны зөгнөлт зохиолд нийгэм, ёс суртахууны асуудлыг тусгасан нь
Монголын шинжлэх ухааны зөгнөлт зохиолд харь гаригын тухай дүр дүрслэлийн асуудалд
Монгол хэлний хоршоо үгийн онцлог
Өнөөгийн мэдээллийн сайтын дизайны зарим асуудалд
Өнөөгийн мэдээллийн сайтын "Мэдээллийн график" - ийн төрөл зүйл, хөгжлийн төлөв хандлага
Туяат лүндэн
Гэр бүл хүүхдийн хөгжилд
Цахим хэлбэрээр боловсруулсан хичээлийн дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж
Бага боловсролд мэдээлэлзүйн хичээлийн заах арга зүй
ТХБ -ыг сургалтад ашиглах
Сургалтын чанарт нөлөөлөх нэгэн хүчин зүйлийг судалсан нь
Боловсролын чанарт үнэлгээний гүйцэтгэх үүрэг
Электрон сургалт зохион байгуулах арга зүй
Мэдээлэл зүйн хичээлийн өнөөгийн байдал
"Товчлол хийж тэмдэглэл хөтлөх аргачлалаас"
"Развитие будущего учителя"
Мэдээлэл техиологийн салбарт Англи хэлнээс Монгол хэлэнд орсон ормол үгийн авиа зүй, хэрэглээний онцлог
Мэдээлэл технологийн салбарын товчилсон үгийн хэрэглээний онцлог / ормол үгийн жишээн дээр/
---------------
<<
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 67 68
>>