Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Газар ашиглалтын Мэдээллийн санг Зайнаас Тандсан мэдээгээр баяжуулах нь”

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-БУС-Багш нарын ЭШ-ний бага хуралд

Илтгэгч:  Ц.Бат-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-03

Илтгэлийн хураангуй: Газрын мэдээллийн сангийн нэг бүрэлдхүүн хэсэг болох хот суурины газрын газар ашиглалтад гарч буй өөрчлөлтийг тандан судалгааны материал ашиглан нийгмийн өөр өөр үеүүдэд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар хэрхэн дүн шинжилгээ хийсэн аргазүйн талаар авч үзсэн.
Энэхүү илтгэлээрээ БУС-ийн ЭШХ-ын шагналт байрыг эзэлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #газрын мэдээллийн сан #тандан судалгаа #газар ашиглалт #газарзүйн мэдээллийн сан

Илтгэл нэмсэн: Ц.Бат-Эрдэнэ