Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гэрэл бүлэг сэдвээр мэдлэг бүтээлгэх арга зүйн асуудалд
Биелэгтний овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог
2007 онд Говь-Алтай аймгийн нутагт хийгдсэн явуулын судалгааны дүнгээс
Some aspect of education terminology and standardization
Сагсан бөмбөгчдийн хурдыг сайжруулах арга зүйн асуудал”
Өсвөрийн тамирчдын амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судалсан нь
МУБИС-ийн Биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа
Төгсөгчдийг хөгжүүлж, чадавхийг дээшлүүлэхэд тэнхмийн гүйцэтгэх үүрэг
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх асуудалд
Үйлийн судалгааны арга зүй
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн үйлийн судалгаа /байгаль шинжлэл заах арга зүйн жишээн дээр/
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн технологийн нэгэн загвар
Analysis of democratic pedagogy in an undergraduate elementary science course in Mongolia
Туршилттай хичээлийн арга зүйг оюутан багшид эзэмшүүлэх нь
илтгэл
Посткоммунист орнуудын англи хэлний сургалтын өнөөгийн байдал (Вьетнам, Лаос улсын жишээн дээр)
Experience of teaching English with DynEd program (example of Teacher's School)
Вьетнамын англи хэлний сургалтын түүх, өнөөгийн байдал
Features and internal differences landscapes of Kharkhiraa and Turgen mountain system
Дунд сургуулийн газарзүйн хичээл дэх ГМС-ийн агуулгыг харьцуулан судалсан зарим үр дүн
Монгол Алтайн нурууны геоботаникийн судалгааны зарим үр дүн (Мөнххайрханы БЦГ-ын жишээн дээр)
Монгол Алтайн нурууны уур амьсгалын өөрчлөлт, мөстлөгийн судалгааны үр дүн
MOOC уламжлалт сургалттай харьцуулсан судалгаа
Полезных растения заповедника "Тосон Хулстай"
---------------
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 68 69
>>