Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцахуйн үйлийг дэмжих нь

Илтгэсэн хурлын нэр: “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах аргазүй-2015”

Илтгэгч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-12-15

Илтгэлийн хураангуй:

1.      Хичээлийн судалгаа нь багш нар  аргазүйгээ судлах, өөрчлөн шинэчлэх, хамтран суралцах, ажлын байрандаа хөгжих, боловсрох , суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлийн судалгааны нэг хэлбэр юм. 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа