Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математикийн олимпиадын нэгэн бодлогын бодолт
6- настай суралцагчийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал
Шарковскийн теорем
Функциональ тэгшинтгэл бодох зарим аргууд
ЕБС-н биеийн тамирын хичээлийн үр дүнг дээшлүүлэх асуудал
Шинэ зууны дасгалжуулагчийн чадамж
Оюутны бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн сорилыг авч дүгнэх нь
ТХБ-н үзэл баримтлал хүэ орчин хичээлд
"Сургуулийн орчин дахь сэтгэл зүйн дарамт"
“Some characteristics of i-lattice. Pick’s theorem”.
“Defining lattice in a general way using the concept of diameter and dimeter”.
Монгол Улсад хэрэглэж байсан математикийн хөтөлбөр ба сурах бичиг (1921-1990)
Трансфер матрицын зарчим
Нэгэн бодлого түүний эргэн тойронд
Оюутны сурах үйл ажиллагааны сэдэл, түүний эх сурвалж
ТУУШ ӨГӨГДЛИЙГ СУДЛАХ ХОЛИМОГ БА МАРЖИНАЛ ЗАГВАРЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Компьютер тоглоомд хэт донтогсодын дифференциал тэгшитгэл
Шинэ зууны багшийн хөгжил
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа амжилттай болоход сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны нөлөөлөл
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хандах эхчүүдийн харилцааны онцлог
Үзэн ядалтаас эв найрамдал
“Тусгай боловсролын багш бэлтгэх хэрэгцээг судалсан нь “ МУБИС-ийн оюутнуудын жишээн дээр
“ Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг Равены сорилоор судалсан дүнгээс “ илтгэл
Шинэ зууны багшийн хөгжил
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 20
>>