Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Туршилтын сурах бичгийн агуулга, аргазүйн шийдэл
Нээлттэй бодлогын онол арга зүйн асуудалд
ЕБС-ийн стандарт хэрэгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх асуудал
Судалгааны ажлын бүтэц, зарим үр дүн
Физикийн багш мэргэжлийн хичээлийн хөтөлбөр, тодорхойлолт
Оюутны бие даасан үйл ажиллагааг зохион байгуулах асуудалд
Шингэний зуурамтгай шинж чанар температураас хамаарах нь
Бэлгийн чиг хандлагын талаарх багш нарын итгэл үнэмшил
Сургалтын үндсэн бичиг баримт боловсруулах асуудал
Физикийн логик бодлого бодох арга зүй
Сурагчдын логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх асуудалд
"Монгол Алтайн нурууны уулс дотоодын хотгорын ландшафтын дотоод ялгаа”
Цахим хэлбэрээр боловсруулагдсан хичээлийн дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж
Шинэ зууны багш бэлтгэх асуудалд
Боловсролын чанарын тухай асуудалд
“Газар ашиглалтын Мэдээллийн санг Зайнаас Тандсан мэдээгээр баяжуулах нь”
Чанартай боловсролын үндэс
Хөдөлгөөний бодлого бодуулах цахим хэрэглэгдэхүүний нэгэн хувилбар
Cуралцагчдын бие даасан үйл ажиллагааг сайжруулах нь
Өдөр тутмын амьдрал ба урлаг хоёрын дундах заагийг үгүй болгох íü
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÎÐ×ÈÍ ¯ÅÈÉÍ ÓÐÀÍ ÇÓÐÀà ÄÀÕÜ ÓËÀÌÆËÀËÛÍ ÒÓÕÀÉÄ
Îð÷èí ¿åèéí ìîíãîëûí óðàí çóðàã äàõü ìîðü ä¿ðñýëãýýíèé îíöëîãò.
Мэдээлэл харилцааны технологийг сургалтанд ашиглах нь
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 20
>>