Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бэлгийн чиг хандлагын талаарх багш нарын итгэл үнэмшил

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн БТС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал

Илтгэгч:  В.Лхамсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-23

Илтгэлийн хураангуй:

Бэлгийн чиг хандлагаар нь хүнийг ялгаварлан гадуурхах нь хүний эрхийг зөрчиж буй асуудал бөгөөд энэ нь хүмүүсийн хэвшмэл ойлголттой холбоотой. Энэхүү байдлыг өөрчлөхөд чухал үүргийг гүйцэтгэх үүрэгтэй   хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн багш нарын ихэнх нь ижил хүйстэн хүмүүст сөрөгөөр хандаж байгаа нь судалгаагаар тодорхойлогдлоо. Багш нарын энэхүү итгэл үнэмшил, хандлага нь суралцагчдад нөлөөлөх магадлалтай билээ. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #бисекс #ялгаварлан гадуурхалт #гетеросекс #бэлгийн чиг хандлага #гомосекс #хүний эрх

Илтгэл нэмсэн: В.Лхамсүрэн