Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шингэний зуурамтгай шинж чанар температураас хамаарах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУИС-ийн Ховд дахь салбарын Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 1996-04-22

Илтгэлийн хураангуй: Глицериний зуурамтгайн коэффициент температураас хамаарах хамаарлыг туршлагын үндсэн дээр авч үзэв. Объект-хэмжилтийн хэрэгсэл гэсэн системийн тэнцвэрийн төлвийн нарийвчлалыг хангахын тулд байгалийн температурын өөрчлөлтийн явцад дээр өгүүлсэн физик хэмжигдэхүүнийг стандарт аргуудыг ашиглан тодорхойлсон.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Стоксын арга #глицерийн зуурамтгайн коэффициент

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн