Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өдөр тутмын амьдрал ба урлаг хоёрын дундах заагийг үгүй болгох íü

Илтгэсэн хурлын нэр: ÁÍÑÓ-ûí ÈÑ-èéí ïðîôåññîð ×îé Òàé Ìàíû èëòãýëèéã îð÷óóëàí òýíõì¿¿äèéí ÝØÕ-ä õýëýëö¿¿ëýâ.

Илтгэгч:  С.Батцоож

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-20

Илтгэлийн хураангуй:

Постмодернизм нь 1990-ээд онд Солонгост гол соёлын дуулиан áîëæ байсан þì. 1980-аад оны дунд үеэс Сөүлийн олимп хүртэл зөвхөн урлагт ч биш философи, нийгэм судлал, улс төрийн шинжлэх ухаан, эмэгтэйч¿¿д болон цөөнхийн асуудал, мөн түүнчлэн байгалийн шинжлэх ухаан зэрэгт тусгалаа олж байсан þì. Хэт ингэж ноёрхсон нь бусад модернизмд янз бүрийн үр дагавар авч ирсэн. Энэ талаар Ихав Хассан уран зохиолын шүүмжлэлäýý бичсэн байдаг.

Постмодернизм нь удаан оршин тогтноогүй ба 1990-ээд оноос модернизм хүч түрэн орж ирсэн. Модернизм нь барууны оюуныг шүтэх үзэлд тулгуурласан ба нийгмийн хөгжлийн онîлыг дэмжиж сурталчилдаг байсан. Оюуныг шүтэх үзэлòýé модернизм нь урлагийн хараат биш байдàл íü èë¿¿ ач холбогдолтой гэж үзэõèéí çýðýãöýý шинжлэх ухаан технологийí хэрэглээний боломжит байдалд итгэх зэрэг гэгээрүүлэх хөтөлбөрт тулгуурласан байдаг. Òèéìýýñ ÷ ìодернизм нь мэдээллийн эрин лүү шилжин орсон áàéäàã. Мэдээллийн их үерийн улмаас модернизмаас хамааралтай байсан соёлын эрс тэс ялгаа үгүй болж урлагийн ардчилал түргэсэж эхэлсэн. Өмнөд солонгос социаëèñò соёлоос капиталист нийгэм рүү дараах байдлаар шилжин орсон: