Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Онлайн сургалтад тохиолдож буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам”  
Сурагчдын бичих санаагаа олох, төлөвлөх чадварыг сайжруулах боломж  
Семинар хичээлийн агуулгад тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусгах нь  
Рубрикийн үнэлгээгээр оюутны мотивацийг хөгжүүлэх боломж  
Семинарын хичээлд рубрикийн үнэлгээг хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн  
Үзэмчин аман аялгууны онцлог  
3. Сэтгэл хэмээх үгийн шууд бус нэрлэлтийн утга, бүтэц  
Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь  
3. Оюутны багаар хамтран ажиллах үйлийг дэмжин хөгжүүлэх  
Бага ангийн багшийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй  
Суралцагчдын нот таних, унших, бичих чадварыг “Дамжуулан уншуулах” төрлөөр хөгжүүлэх нь  
Сургалтын орчны тухай асуудалд  
Music teacher training practice, renovation and future tendencises  
Их дээд сургуулийн ёс зүйн байдалд хийсэн шинжилгээ  
Сургалтад Ispring Suite програм ашглах боломж  
Багш бэлтгэх сургалтад багш оюутны оролцоо  
Агуулгыг элементарчлах асуудалд  
Tux Paint програмын тухай  
Сургалтын үйл ажиллагаанд блог ашиглах нь  
Багшийн хөгжил  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19
>>