Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үзэмчин аман аялгууны онцлог

Хэвлэлийн нэр: Дорнод Их сургуулийн ЭШБ

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-26

Хуудас дугаар: 52

Өгүүллийн хураангуй: Үзэмчин аялгуу, түүний онцлог, авианы бүтэц, тархалтыг судалсан юм.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Үзэмчин аялгуу #онцлог #бүтэц

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг