Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний сургалтын бодлогын уялдаа холбоо (ЕБС, их дээд сургуулийн сургалтын жишээгээр)

Хэвлэлийн нэр: НХУС эрдмийн бичиг №9

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-04-03

Хуудас дугаар: 13

Өгүүллийн хураангуй: хо

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн