Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн багшийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй

Хэвлэлийн нэр: МУИС-ийн Орхо сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Л.Цэрэннадмид

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-06-09

Хуудас дугаар: 122-126

Өгүүллийн хураангуй: Монгол улсын боловсролын шинэчлэлийн бодлогоор хичээлийн үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд багшийн хичээлийн бэлтгэлийг чухалд тооцож байгаа юм. хичээл төлөвлөлтөд багшийн арга зүй, зохион байгуулалт, зорилго, зорилт, хичээлийн хэрэглэгдэхүүн зэргийг оновчтой тодорхойлж хэрэглэж чаддаг байх нь чухал. эдгээрээс хичээлийн хэрэглэгдэхүүн гэдэг бол хичээл төлөвлөлтийн гол үндсэн хөшүүрэг юм.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Цэрэннадмид