Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Семинарын хичээлд рубрикийн үнэлгээг хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Багшийн хөгжил, боловсролын ирээдүй

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-20

Хуудас дугаар: 96

Өгүүллийн хураангуй:

Семинар хичээлд оюутны идэвх оролцоо, хамтран суралцах үйлийг дэмжих, санаачлагатай, бүтээлч сэтгэлгээгээр 
хандах хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор “үйл явцын рубрикийн үнэлгээг”  боловсруулан,  туршиж, үр дүнг тооцох 
явдал юм. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #рубрик #ахиц #туршилт #Семинар #ажиглалт

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг