Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Семинар хичээлийн агуулгад тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусгах нь

Хэвлэлийн нэр: Дээд боловсролын шинэчлэл, Багшийн хөгжил

Зохиогч:  Б. Наранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-06-14

Хуудас дугаар: 295

Өгүүллийн хураангуй:

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг багш бэлтгэх сургуулийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон  ээлжит хичээлд тусгаж хэрэгжүүлэх, цаашид түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэглээ болгох, оюутан залууст ухааруулахыг зорихдоо семинарын хичээлээр үйл ажиллагаагаар дамжуулан оюутны оролцоог сайжруулах, хандах хандлагыг өөрчлөх, эерэг хандлага төлөвшүүлэхийн тулд үйл явцын рубрикийн үнэлгээг боловсруулан, туршилт судалгааг хийсэн юм.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үр дүн #Тогтвортой хөгжлийн боловсрол #туршилт судалгаа

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Наранчимэг