Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
хичээлийн судалгаа

Олон нийтэд түшиглсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Хөдөөгийн бага боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд“XXI зууны багшийн англи хэлний боловсролыг “DynEd” хөтөлбөрөөр дэмжиж, үр дүнд хүрэх”Хүний эрхийн боловсрол

Хүчирхийлэлгүй сургуулийн стандарт

МУБИС-ийн багш нарын МХТ-ийн чадамжийг дээшлүүлэх нь


Оюутан- багшийн ёсзүйн төлөвшлийг үнэлэх, хөтөлбөр боловсруулах төсөл


---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>