Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Language in education planning and assessment  
Л.Хэрээгийн судлал, шүүмжийн бүтээлүүд  
Problems in terminology of educational study  
Языковая политика и язык в образовании  
Англи хэлний сургалтын үнэлгээ болон шалгалтын зарим асуудал  
Some aspect of language policy and language assessment  
Дээд боловсролын сургалтанд цахим үнэлгээг нэвтрүүлэх асуудал  
Хэлний бодлого ба гадаад хэлний боловсролын чанар, үр дүн  
Мэдээлэл зүйн багшийн хөгжлийг дэмжих арга зүй, үр дүн  
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, түүний хэрэгжилт  
“МХХТ-ийн цогц чадамжийг үнэлэх арга зүй, үр дүн” (Багш боловсролын жишээн дээр)  
Вэбэд Суурилсан Сургалтын Үнэлгээг Зохион Байгуулсан Туршилт, Үр Дүн  
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд  
Суралцагчийн сурлагын ахицыг үнэлэх нэгэн аргачлал, туршилт, үр дүн  
МХТ-ийг багш боловсролын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломж  
Нээлттэй эхийн видео хичээлийг сургалтад хэрэглэсэн туршилт, үр дүн  
Багш бэлтгэх сургалтад сургалтын нээлттэй цахим системийг туршсан нь.  
Суралцагчдын үнэлгээнд SuperQuiz-г ашиглах нь (Мэдээлэл харилцааны технологи хичээлийн жишээн дээр).  
Нээлттэй эхийн үнэлгээний хэрэгслүүдийг сургалтад ашиглах боломж, туршилт, үр дүн  
МБУС-ийн компьютерийн лаборатори, тэдгээрийн ашиглалт, үзүүлэлтэд хийсэн судалгаа  
Англи хэлний нэгэн сурах бичгийн үнэлгээний асуудалд  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 80 81
>>