Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Role and effect of the subject “Human and Nature” on developing every child  
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд хүн байгаль хичээлийн үүрэг, нөлөө  
Тайлбарласан эсээ бичих чадварт анализ хийсэн нь  
Номын тэмдэглэл бүтээлчээр бичүүлэх арга зүйн туршилт, үр дүн  
Эсээний хэсгүүдийг холбох үгс, түүний утга, хэрэглээ  
Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь  
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн  
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь  
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй  
Тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь  
Дидактик хэрэглэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь  
"МНТ дахь хэлц хэллэг бүхий өгүүлбэр"  
Багш бэлтгэх сургалтад хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй асуудалд  
"Эх хэлээ заан сургах асуудалд"  
Шүлэгт өнгө аяс оруулан бичих чадварт суралцуулах нь  
Оюутны бие даалтын ажлын гүйцэтгэл ба үнэлгээнд хийсэн ажиглалт дүгнэлт  
Оюутны бие даасан бүтээлч ажлыг дэмжих үнэлэх асуудалд  
Оюутанд хичээлийн судалгаа хийх аргазүйн чадвар эзэмшүүлэх нь  
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйн асуудалд  
СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЗҮЙН НЭГЭН ХУВИЛБАР  
Үнэлгээний цахим агуулга боловсруулах асуудалд  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 80 81
>>