Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын шинжлэх ухааны зөгнөлт зохиолд нийгэм, ёс суртахууны асуудлыг тусгасан нь
Өнөөгийн мэдээллийн сайтын дизайны зарим асуудалд
Гэр бүл хүүхдийн хөгжилд
Адроны кластерийг ялгахад зориулсан параметрийг тодорхойлсон
 “Багш шавийн хоорондын эерэг ба сөрөг харилцааны асуудалд”
Хамтын уншлагын үр өгөөж хүүхэд бүрийн хөгжилд
Бага боловсролын 2-р ангийн математикийн сурах бичигт хийсэн харьцуулсан судалгаа
Математикт сургахнь
Орон нутгийн их, дээд сургуулиудын элсэгчдийн чанарт нөлөөлж буй зарим хүчин зүйлүүд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам
Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй
нээлттэй эх бүхий програм хангамжийг ашиглах нь
Математикийн багшийн хөгжилд багшийн чадамжийн гүйцэтгэх үүрэг
β-эргэлтийн хеликсийн параметр
Нэгэн фактор буулгалтын тухай
Экологийн зэрдэг ан амьтдын өсөлтийн математик загвар
“Characteristics of i-lattice. Regular polygons”.
"Хөлбөмбөгийн хичээлийг GRASSROOTS хэлбэрээр зохион байгуулах нь"
Хөгжмийн хөг онол
Хүний бүтэн хөгжилд математикийн боловсролын оруулах хувь нэмэр
Нийслэл хот орчимд спорт, аялал, амралт чөлөөт цагийн бүс бий болгох асуудал
Сурагчдын оюун ухааныг судлах оношилох асуудалд
HOW TO OUTLINE AND ORGANIZE AN ESSAY?
Физик туршилтын материаллаг орчны судалгаа
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>