Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сурагчдын химийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх тестийн даалгаварт хийсэн судалгааны дүнгээс
Гауссын процессын дундаж утгын хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэд ойролцоо үнэлэлт
Дохиоллын системийг оновчтой зохицуулах
Тогтмол параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт байгуулах
Монгол хэлний “бэр” хэмээх үгийн гарлыг мөшгөх нь
Монгол хэлний “өвгөн” хэмээх үгийн гарлыг мөшгөх нь
Монгол хэлний хүний эшийн хэдэн нэр хэрхэн үүссэнийг тайлбарлах нь
“Аэробик гимнастикчдын үсрэлтийн үзүүлэлтэд биеийн байрлал нөлөөлөх нь”
“Аэробик гимнастикаар хичээллэгч оюутан тамирчдын бие бялдар ба ур чадварын түвшин”
---------------
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11
>>