Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн 12 жилийн үндэсний сургалтын хөтөлбөр, зөвөлөмж боловсруулах төсөл

Удирдагч: БШУЯ-ны сайд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Э.Мөнгөнтулга:04.BGB040]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 300000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-20

Товч тайлбар:

2008-2012 оны хугацаанд хэрэгжсэн бөгөөд 4-12 дугаар ангийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр, зөвлөмж боловсруулан БШУЯ-нд хүлээлгэн өгч хэвлүүлэн ЕБС-ийн сургалтанд хэрэглэгдэж байна.