Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Боловсролын салбарын шинэчлэл":

Удирдагч: Д.Алтанцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.Байгалмаа:12.ERM010]

Захиалагч: АХБ, БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 546545634535

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-06-25

Товч тайлбар:

БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ШИНЭЧЛЭХ, БАГШЛАХ ДАДЛАГЫН

ТУРШИЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Үндэслэл

Багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр болон багшлах дадлагын шинэчлэлийн чиглэлээр ажиллаж буй хоёр зөвлөхийн ажлын удирдамжид багш бэлтгэх хөтөлбөрийг шинэчлэх, багшлах дадлагын туршилт хийх ажлын хэсгийг байгуулан хамтран ажиллахаар заасан байгаа. Энэхүү ажлын хэсгийг албан ёсоор байгуулах шаардлагын талаар БШУЯ-ны СБТГ-ын дарга Б.Насанбаяр, Үндэсний стандарт, хөтөлбөрийг шинэчлэх менежментийн багийн ахлагч Д.Мөнхжаргал нарт танилцуулсан бөгөөд улмаар СБТГ-аас багш бэлтгэх хөтөлбөрийг шинэчлэх, багшлах дадлагын туршилт хийх ажлын хэсгийг Багш бэлтгэх сургуулийн хөтөлбөр шинэчлэх багтай үйл ажиллагааны хувьд нягт уялдаатай байхаар албан ёсоор байгуулж ажиллуулах нь зүйтэй гэсэн чиглэл өгсөн.     

Ажлын хэсэг

Хавсаргасан файл: