Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
О проблеме оздоровления учащейся Молодежи Монголии

Илтгэсэн хурлын нэр: Физическая культура и спорт: прошлое и настоящее, будущее

Илтгэгч:  Л.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2003-02-07

Илтгэлийн хураангуй: Î ïðîáëåìå îçäîðîâëåíèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè Ìîíãîëèè \\Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò: ïðîøëîå è íàñòîÿùåå, áóäóùåå: Ìàòåðèàëû âñåðîñ. Íàó÷-ïðàêò.êîíô., ïîñâÿù.