Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даалтын өнөөгийн байдлыг судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: "Мэдээлэл харилцааны технологи ба боловсрол сэдэвт ЭШ бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Гэрэлтуяа

Хамтран илтгэгч: [Б.Золзаяа:09.DID030],[Ц.Нямсүрэн:09.NIS030],[Б.Бадамсүрэн:09.DID040]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй:

Энэхүү ажлаар мэргэжлийн бус ангид судалдаг Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем (цаашид МТМС гэж нэрлэх)-1, 2 хичээлийн бие даалтын хүрээнд багш, оюутнуудад тулгарч буй асуудал болон түүнийг шийдвэрлэх арга замыг илрүүлэхийг зорьсон. Мэргэжлийн онцлогт нь тохируулан бие даалтыг ямар хэлбэрээр өгөх нь илүү тохиромжтой вэ?, мөн тухайн хичээлийг илүү үр дүнтэй суралцагчдад ойлгуулахын тулд ямар арга зүй хэрэгжүүлж болох вэ? гэх мэт асуудлуудыг хөндсөн. Дараах хоёр үндсэн зорилтын дагуу судалгааны боловсруулалт хийлээ.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #үнэлгээ #орчин #бүтээгдэхүүн #бие даалт

Илтгэл нэмсэн: Ц.Гэрэлтуяа