Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хүүхдийн номын төрөл зүйлд хийсэн дүн шинжилгээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш боловсолын шинэчлэл

Илтгэгч:  Ч.Бямбацэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-16

Илтгэлийн хураангуй: Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны “Эрдэм боловсролтой Монгол хүн” гуравдугаар бүлэгт “Ерөнхий боловсролын сургалтад хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх бодлого баримтлан, үндэсний шинэ стандарт нэвтрүүлэх”, “Монгол ахуй, уламжлал, ёс заншил, түүх, соёлын онцлог шингэсэн “Зөв монгол хүүхэд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” арга хэмжээнүүдийг тусгасан байна.
...