Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эдийн засгийн өсөлтийн Кобба- Дугласын функцын загвар

Илтгэсэн хурлын нэр: МаСС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээ

Илтгэгч:  С.Батцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-22

Илтгэлийн хураангуй: Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг хүчин зүйлүүдээр тайлбарлахдаа математик статистикийн аргууд болон үйлдвэрлэлийн функцийн Кобба - Дугласын загвар, эконометрикийн боловсруулалтын үр дүнтэй харьцуулах

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Батцэцэг