Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Геометрийн Агуулгын хүрээнд Бага, Дунд боловсролын Залгамж Холбоог Анхаарах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Математик, байгалийн ухааны дидактикийн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам

Илтгэгч:  Б.Хадбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-01-15

Илтгэлийн хураангуй: Манай орны хувьд сүүлийн жилүүдэд сургалтын хөтөлбөр болон сурах бичгүүд олон удаа солигдлоо. Үүнийг дагаад сургалтад эзлэх геометрийн хичээлийн агуулга, арга зүй ба сургалтын чанар ямар түвшинд байгаа бол мэдээлэл харилцааны технологи эрчимтэй хөгжиж байгаа орчин үеийн сурагчдын хэрэгцээ сонирхлыг татаж байна уу гэсэн асуудал багшийн багш бэлдэж байгаа бидний хувьд тулгарч байна. Сурагчдын эзэмшсэн мэдлэг чадварыг шалгах хөндлөнгийн шалгалтын анализаас харахад геометрийн агуулгатай (мөн өгөгдөлтэй ажиллах) бодлогыг сурагчдын ихэнх хувь хангалтгүй гүйцэтгэсэн байдаг. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #тухайн тохиолдлын баталгаа #Геометрийн агуулга #арга зүй #залгамж холбоо

Илтгэл нэмсэн: Б.Хадбаатар