Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“уур амьсгалын өөрчлөлт, Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицохуйн боловсрол” сургалтын хөтөлбөр

Илтгэсэн хурлын нэр: “уур амьсгалын өөрчлөлт, Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицохуйн боловсрол”

Илтгэгч:  Ц.Бат-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-10-31

Илтгэлийн хураангуй: Их дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт заагдах Уур амьсгалын өөрчлөлтийн боловсрол сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж гарч буй бэрхшээл шийдвэрлэх арга замын талаар энэ илтгэлд өгүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #уур амьсгалын өөрчлөлт #уур амьсгалын өөрчлөлтийн боловсрол

Хавсаргасан файл:

climate change ppt.pdf;


Илтгэл нэмсэн: Ц.Бат-Эрдэнэ