Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад бүтээлч бие даалт чухал болох нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Суралцахуй-Хөгжил-Үнэлгээ

Илтгэгч:  Б. Булган

Хамтран илтгэгч: [Т.Энхтуяа:10.DHS150]

Илтгэсэн огноо: 2012-05-18

Илтгэлийн хураангуй: Багш нар "Аливаа зүйлийн учир холбогдлыг үйлийн явцад өөрсдөө тайлж, бүтээлчээр хандах буюу практик үйл ажиллагаанаас онолын ойлголт авах нь чухал" (Ж.Дьюи) тул бид мэргэжил дээшлүүлэх сургалтдаа прагматик сургалтыг түлхүү оруулж, тодорхой үр дүнд хүрч байна.Иймд бага ангийн багш нар мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын үр дүн болон багшлахуйдаа гарч буй өөрчлөлт, хуримтлуулсан туршлага, арга зүйдээ тулгуурлан, бүтээлч бие даах ажлын сэдэв сонгож, түүнийхээ дагуу эрэл хайгуул, судалгаа хийж, туршин хэрэгжүүлж, бусдад тайлагнаж, түгээн дэлгэрүүлж, бусдаас харилцан суралцаж байна.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Булган