Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Н.Түвшинлхагва

Илтгэсэн хурлын нэр: БС, СӨБС-ийн хамтарсан "Сургалтын төлөвлөгөөний шинэчлэл дэх оюутны бие даалт, үнэлгээний арга зүй сургалт, семинар"

Илтгэгч:  Н.Түвшинлхагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-10-01

Илтгэлийн хураангуй:

Нэг. БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ

  1.1. Суралцагчийн гүйцэтгэвэл зохих бие даалт

  1.2. Бие даалтын төрөл

  1.3. Бие даалт авах хугацаа

  1.4. Бие даалтыг гүйцэтгэх хэлбэр

Хоёр. БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЦАГИЙН ТООЦООЛОЛ

  2.1. Нэг өдөрт бие даалтад зарцуулах хугацаа

  2.2. Бие даалтыг 7 хоногт гүйцэтгэх боломжит хугацаа

  2.3. Нэг бие даалтад зарцуулах хугацаа

Гурав. БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ИНТЕГРАЦЧИЛАЛ

  3.1. Зарим хичээлийн интеграцчилал

  3.2. “Хүрээлэн буй орчинтой танилцуулах аргазүй” хичээлийн бие даалтын жишээ

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:
Илтгэл нэмсэн: Н.Түвшинлхагва