Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Сурах бичгийн хэрэгжилтийн талаарх судалгаа (Мэдээлэл зүй VII)”

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-МБУС-ийн ЭШХ-д

Илтгэгч:  Ц.Гэрэлтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-16

Илтгэлийн хураангуй:

Монгол улсад бага, суурь боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, авьяас болон ном хөтөлбөр, багшийн хөгжил, чадамжид суурилсан үнэлгээг хэрэгжүүлж байна. 2009-2010 онд ерөнхий боловсролын сургууль 12 жилийн тогтолцоонд шилжиж, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, сурах бичгүүдийг шинэчлэн хэрэглэж байна.

2014-2015 оны хичээлийн жилээс хэрэгжиж байгаа ЕБ-ын 12 жилийн сургуулийн 12-р ангийн мэдээлэл зүйн хичээлийн сурах бичгийн хэрэгжилтийн талаар судлахыг зорилоо. 

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #мэдээлэл зүй #сурах бичиг

Илтгэл нэмсэн: Ц.Гэрэлтуяа