Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Хэлний орон судлал хичээдээр тухайн өв соёлын гүн бат мэдлэг эзэмшүүлэх асуудалд"

Илтгэсэн хурлын нэр: "Гадаад хэлний боловсролын өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв" ГХС-ийн багш нарын ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл

Илтгэгч:  Ч.Алтанцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-27

Илтгэлийн хураангуй: Хураангуй: Хэлний орон судлал хичээлээр тухайн өв соёлын агуулгыг өгөх цар хүрээг өргөжүүлж, ХҮН – ХЭЛ – СОЁЛ –ын гурвалсан уялдаа холбоотой шинжийг илүү анхаарч багтаан төлөвлөх нь гадаад хэл суралцагчдад практик ач холбогдолтой. Улс үндэстний сэтгэлгээний өвөрмөц онцлогийг холбогдох эх сурвалжаас нь танин мэдэж судлах хандлагын зарим арга барилыг санал болгосонтой танилцах болно.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #Түлхүүр үг: Гадаад хэлний дуудлага #авиазүй #авианы дэд хувилбар #зөв дуудаж сургах арга #сургахуйн арга барил #дуудахзүйн судлагдахуун #хэлэхүйн авианы дуудлага

Илтгэл нэмсэн: Ч.Алтанцэцэг